Vinaseed: Năm 2015 lãi 157 tỷ đồng

Cả năm 2015, Vinaseed (NSC) đạt lợi nhuận sau thuế 157 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho công ty mẹ gần 142 tỷ đồng; EPS đạt 9.255 đồng.

CTCP Giống cây trông Trung Ương vừa công bố báo cáo tài chính cả năm 2015.

Riêng quý 4/2015 doanh thu thuần đạt 426,55 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước trong khi giá vốn tăng 74% do vậy lợi nhuận gộp đạt được 153 tỷ đồng, tăng 86%.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tăng hơn 60 tỷ đồng, tương ứng 135% so với cùng kỳ nên cả quý lãi thuần của công ty chỉ đạt 46 tỷ đồng. Trừ các loại thuế phí, cả quý Vinaseed lãi 41,26 tỷ đồng sau thuế.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Vinaseed

Báo cáo tài chính năm 2015 của Vinaseed

 Lũy kế cả năm, Vinaseed đạt doanh thu 1.248 tỷ đồng, chính thức vượt chỉ tiêu cả năm (1.200 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 157 tỷ đồng, nếu so với kế hoạch cả năm thì Vinaseed chỉ hoàn thành 92% chỉ tiêu. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho công ty mẹ 141,55 tỷ đồng. EPS đạt 9.255 đồng.

Hàng tồn kho tính đến cuối năm 2015 là 427 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó là 14,7 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tổng cộng tài sản của công ty cuối kỳ năm 2015 là 1.564 tỷ đồng, tăng 610 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ.

Trong năm 2015, Vinaseed đã nắm quyền kiểm soát và trở thành công ty mẹ của SSC. Việc hợp nhất kết quả kinh doanh với SSC đã giúp quy mô của Vinaseed tăng đáng kể, củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giống cây trồng.

Leave a Reply