Month: February 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 của Vinaseed

Vinaseed: Năm 2015 lãi 157 tỷ đồng

Cả năm 2015, Vinaseed (NSC) đạt lợi nhuận sau thuế 157 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho công ty mẹ gần 142 tỷ đồng; EPS đạt 9.255 đồng. CTCP Giống cây …